+48 507 83 88 83
  +48 507 94 44 13  

Regulamin

Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu Biura Tłumaczeń United Translations

 1. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
 2.  Wielkość jednej strony tłumaczenia uwierzytelnionego to 1125 znaków (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r.), zaś tłumaczenia zwykłego to 1800 znaków wraz z odstępami między wyrazami. Liczba stron obliczana jest po przetłumaczeniu tekstu.
 3. Tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są w jednym egzemplarzu. Za każdy dodatkowy egzemplarz doliczana jest opłata według cennika.
 4.  Za termin wykonania tłumaczenia uznaje się termin, wskazany w zleceniu, liczony od dnia złożenia zlecenia do chwili jego wykonania.
 5. „Biuro Tłumaczeń United ” oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia, jednak zdaje sobie sprawę z konieczności ścisłej współpracy z Klientem w następujących przypadkach: a. W przypadku konieczności zastosowania specyficznej nomenklatury Klient powinien dostarczyć glosariusz, zawierający słownictwo, którego należy użyć podczas wykonywania tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia takowego glosariusza, biuro tłumaczeń united zastosuje słownictwo poprawne, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, aczkolwiek niekoniecznie zgodne z życzeniem i oczekiwaniami Klienta. b. Klient jest zobowiązany uprzedzić „ Biuro Tłumaczeń United ” o tłumaczeniu, przeznaczonym do publikacji. Takowe zlecenie podlega dodatkowej weryfikacji (płatnej dodatkowo 50% stawki podstawowej). Ponadto przy realizacji tłumaczenia, przeznaczonego do publikacji, „United ” może wymagać możliwości konsultacji z Klientem. Klient może nie wyrazić zgody na dodatkową weryfikację i w takim przypadku „ Biuro Tłumaczeń United” ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wartości zlecenia.
 6. Wszelkie uzasadnione zastrzeżenia i reklamacje, dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia, będą honorowane, jeżeli zostaną zgłoszone, wskazane i uzasadnione przez Klienta w ciągu 7 dni od daty wykonania tłumaczenia.  Niezgłoszenie zastrzeżeń w ciągu 7 dni od daty przekazania tłumaczenia Klientowi oznacza przyjęcie wykonanego tłumaczenia bez zastrzeżeń.
 7. Reklamacja uwzględniana jest tylko wtedy, gdy nie przekroczony został termin płatności za wykonane tłumaczenie.
 8. „ Biuro Tłumaczeń United” ponosi maksymalną odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody, powstałe w wyniku błędów popełnionych w tłumaczeniu, wyłącznie do wartości netto wykonanego zlecenia, w ramach którego dane tłumaczenie jest sporządzane.
 9. „Biuro Tłumaczeń United” nie przyjmuje zastrzeżeń i reklamacji, zgłaszanych do zleceń, wykonywanych w trybie ekspresowym i superekspresowym.
 10. „Biuro Tłumaczeń United” ma prawo dochodzić zapłaty należności oraz naliczać ustawowe odsetki od zaległych należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Koszt wezwania do zapłaty – 50 zł brutto
 12. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 13. Wszelkie ewentualne spory, wynikłe pomiędzy Klientem i „Biuro Tłumaczeń United” będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
 14. Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 15. W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNITED SP. Z O.O.  z siedzibą w Warszawa , ul. Lewinowska 44C,03-684 , oraz UNITED TRANSLATIONS & CONSULTING LLC SP. Z O.O. ODDZAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawa ,al. Solidarności 60a/122 , 00-240 . Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom/podmiotom trzecim, nie będą też przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, w tym w szczególności na potrzeby: (I) wykonywania zamówionych przez Panią/Pana tłumaczeń pisemnych lub ustnych (II) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym przeprowadzania transakcji, (III) obsługi zgłaszanych przez Panią/Pana reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń, (III) kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczoną usługą, (IV) prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych, (V) wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji Dane te będą w naszej bazie do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach. Ma Pani/Pan prawo do wycofania danych z naszej bazy, ograniczenia ich wykorzystania,  sprostowania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Cofnięcie zgody może odbyć się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: warszawa@united-tlumaczenia.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania wycen zapytań/zleceń na wykonanie tłumaczenia pisemnego/ustnego.