+48 507 83 88 83
  +48 507 94 44 13  

Regulamin

Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu Biura Tłumaczeń United Translations

 1. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
 2.  Wielkość jednej strony tłumaczenia uwierzytelnionego to 1125 znaków (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r.), zaś tłumaczenia zwykłego to 1800 znaków wraz z odstępami między wyrazami. Liczba stron obliczana jest po przetłumaczeniu tekstu.
 3. Tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są w jednym egzemplarzu. Za każdy dodatkowy egzemplarz doliczana jest opłata według cennika.
 4.  Za termin wykonania tłumaczenia uznaje się termin, wskazany w zleceniu, liczony od dnia złożenia zlecenia do chwili jego wykonania.
 5. „Biuro Tłumaczeń United ” oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia, jednak zdaje sobie sprawę z konieczności ścisłej współpracy z Klientem w następujących przypadkach: a. W przypadku konieczności zastosowania specyficznej nomenklatury Klient powinien dostarczyć glosariusz, zawierający słownictwo, którego należy użyć podczas wykonywania tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia takowego glosariusza, biuro tłumaczeń united zastosuje słownictwo poprawne, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, aczkolwiek niekoniecznie zgodne z życzeniem i oczekiwaniami Klienta. b. Klient jest zobowiązany uprzedzić „ Biuro Tłumaczeń United ” o tłumaczeniu, przeznaczonym do publikacji. Takowe zlecenie podlega dodatkowej weryfikacji (płatnej dodatkowo 50% stawki podstawowej). Ponadto przy realizacji tłumaczenia, przeznaczonego do publikacji, „United ” może wymagać możliwości konsultacji z Klientem. Klient może nie wyrazić zgody na dodatkową weryfikację i w takim przypadku „ Biuro Tłumaczeń United” ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wartości zlecenia.
 6. Wszelkie uzasadnione zastrzeżenia i reklamacje, dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia, będą honorowane, jeżeli zostaną zgłoszone, wskazane i uzasadnione przez Klienta w ciągu 7 dni od daty wykonania tłumaczenia.  Niezgłoszenie zastrzeżeń w ciągu 7 dni od daty przekazania tłumaczenia Klientowi oznacza przyjęcie wykonanego tłumaczenia bez zastrzeżeń.
 7. Reklamacja uwzględniana jest tylko wtedy, gdy nie przekroczony został termin płatności za wykonane tłumaczenie.
 8. „ Biuro Tłumaczeń United” ponosi maksymalną odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody, powstałe w wyniku błędów popełnionych w tłumaczeniu, wyłącznie do wartości netto wykonanego zlecenia, w ramach którego dane tłumaczenie jest sporządzane.
 9. „Biuro Tłumaczeń United” nie przyjmuje zastrzeżeń i reklamacji, zgłaszanych do zleceń, wykonywanych w trybie ekspresowym i superekspresowym.
 10. „Biuro Tłumaczeń United” ma prawo dochodzić zapłaty należności oraz naliczać ustawowe odsetki od zaległych należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Koszt wezwania do zapłaty – 50 zł netto
 12. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 13. Wszelkie ewentualne spory, wynikłe pomiędzy Klientem i „Biuro Tłumaczeń United” będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
 14. Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.